KONTAKTE
   Copyright  2018                                            Qigong-Zentrum Wu Shangfeng
Qigong-Zentrum Zhu Lichan                Qi Gong Ausbildung Am Stadtgarten 27     Tai Chi Wochenenden 78647 Trossingen         Abendkurse Schwenningen  +49 7425 3300931  qigong-zentrum@web.de
Qigong-ZentrumWu Shangfeng       Qi Gong AusbildungPostfach 10 23 06     Tai Chi Wochenenden78423 Konstanz       Abendkurse Kreuzlingen +49 7531 29843 qigong-zentrum@web.de Jonasson Thomas   Qi Gong AusbildungZum Purren 16      Organisation Qi Gong 78465 Konstanz       Ausbildung  +49 7531 43606  thomas.jonasson@t-online.de                                                      
      KONTAKTE
  Copyright  2018                Qigong-Zentrum Wu Shangfeng
Qigong-Zentrum Wu Shangfeng            Qigong Ausbildung Postfach 10 23 06         Tai Chi Wochenenden 78423 Konstanz             Abendkurse Kreuzlingen  +49 7531 29843  qigong-zentrum@web.de
Jonasson Thomas     Qigong Ausbildung Zum Purren 16           Organisation Qigong 78465 Konstanz              Ausbildung  +49 7531 43606  thomas.jonasson@t-online.de
Qigong-Zentrum Zhu Lichan                Qigong Ausbildung Am Stadtgarten 27     Tai Chi Wochenenden 78647 Trossingen         Abendkurse Schwenningen  +49 7425 3300931  qigong-zentrum@web.de